Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť BIKE PEAK, s.r.o. pristupuje k ochrane osobných údajov náležite zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Prijali sme viaceré technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou, rešpektujúc práva dotknutých osôb a zásady spracúvania osobných údajov.

Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len nariadenie GDPR), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).

V zmysle čl. 13 a 14 nariadenia GDPR a § 19 a 20 zákona o ochrane osobných údajov Vás informujeme o podmienkach spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou a o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Čo sú osobné údaje a kto je dotknutá osoba?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, to znamená, že to môžu byť naši zákazníci, obchodní partneri, návštevníci e-shopu alebo návštevníci kamenného obchodu v Oslanoch.

Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov?

Prevádzkovateľom je spoločnosť BIKE PEAK, s.r.o. so sídlom Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 31627633 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3645/R. Kontaktné údaje: tel. +421 465 492 332, e-mail: shop@bikepeak.sk (ďalej len Prevádzkovateľ). Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@bikepeak.sk.

Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje?

 • Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, najmä dodávateľsko-odberateľskej zmluvy (rámcovej zmluvy), kúpnej alebo inej zmluvy; alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, spracúvame osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, najmä identifikačné a kontaktné údaje zmluvnej strany, platobné údaje, údaje o tovare a pod. Za účelom uzavretia a plnenia zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený získavať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu, pričom v prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, ktoré sú na uzatvorenie alebo riadne plnenie zmluvy nevyhnutné, nie je možné zmluvu uzatvoriť. Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a zmluvnou stranou v súlade s čl. 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 • Na účely prevádzky elektronickej aplikácie internetového obchodu a webovej aplikácie na vybavovanie prípadných reklamácií, spracúvame okrem kontaktných údajov a údajov o tovare, taktiež prihlasovacie meno užívateľa, jeho IP adresu a nevyhnutné súbory cookies. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je prevádzka elektronického obchodu a reklamačného systému za účelom zlepšenia služieb našim zákazníkom a obchodným partnerom.

 • Na účely splnenia zákonnej povinnosti spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, obchodných partnerov alebo iných dotknutých osôb, v rozsahu vymedzenom v osobitnom predpise. Zákonná povinnosť Prevádzkovateľa vyplýva z platnej legislatívy, najmä zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a ďalších osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Právnym základom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 odsek 1 písmeno c) nariadenia GDPR a dotknutá osoba je povinná zniesť takéto spracúvanie svojich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie.

 • Na účely priameho marketingu - informovania našich zákazníkov a obchodných partnerov o novinkách a výhodných ponukách týkajúcich sa produktového portfólia našej spoločnosti môžeme v súlade s platnou legislatívou, zasielať svojim zákazníkom a obchodným partnerom marketingové informácie, newsletter alebo katalóg našich produktov. Na tento účel spracúvame e-mailovú adresu zákazníka, meno, priezvisko a kontaktnú adresu zákazníka. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je priamy marketing formou zasielania marketingových informácií o novinkách, výhodných ponukách a prebiehajúcich akciách zákazníkom a obchodným partnerom Prevádzkovateľa. Z odoberania newslettera je možné sa odhlásiť a to odkazom umiestneným v spodnej časti newslettera, e-mailom alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa. V zmysle čl. 21 nariadenia GDPR a § 27 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

 • Na účely ochrany majetku Prevádzkovateľa a ochrany života a zdravia osôb spracúvame audiovizuálny záznam z kamerového systému. Každý vstup do monitorovaného priestoru je označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom s informáciou o Prevádzkovateľovi a právnom základe spracúvania osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 odsek 1 písmeno f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa je zabezpečenie majetkových a legislatívnych práv Prevádzkovateľa a zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestoroch Prevádzkovateľa. Kamerovým systémom je spracúvaný obrazový záznam osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore, pričom videozáznam nie je použitý na účely spracúvania biometrických údajov (osobitná kategória osobných údajov), ale len ako bežné osobné údaje.

 • Na účely organizácie súťaží a pretekov spracúvame osobné údaje najmä v rozsahu meno a priezvisko účastníka, kontaktné údaje (telefón, e-mail), dátum a miesto účasti, dosiahnuté výsledky v súťaži alebo preteku a fotografiu, príp. audiovizuálny záznam účastníka súťaže alebo pretekov. Ďalšie osobné údaje, ktoré môžu byť spracúvané na účely súťaže alebo pretekov môžu byť stanovené pravidlami konkrétnej súťaže alebo pretekov. Poskytnutý súhlas účastníka súťaže alebo pretekov oprávňuje Prevádzkovateľa, príp. príslušného obchodného partnera alebo sponzora, zverejniť identifikačné údaje, prípadne fotografiu alebo audiovizuálny záznam účastníkov, resp. víťazov súťaže alebo pretekov, na webovom sídle spoločnosti alebo na profile spoločnosti na sociálnych sieťach. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Poskytnutý súhlas je dobrovoľný a účastník ho môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môže mať za následok zrušenie účasti účastníka súťaže alebo preteku z dôvodu nemožnosti identifikácie účastníka.

 • Na účely informovania záujemcov o novinkách a výhodných ponukách, týkajúcich sa produktového portfólia našej spoločnosti, môžeme záujemcom zasielať newsletter alebo iný marketingový materiál našej spoločnosti, alebo propagačný materiál našich obchodných partnerov a to iba na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby (záujemcu o informácie). Na tento účel spracúvame e-mailovú adresu dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Neposkytnutie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na poskytovanie služieb Prevádzkovateľa. Súhlas je poskytnutý na obdobie 3 rokov.

 • Na marketingové a propagačné účely môžu byť na webovej stránke, príp. účtoch sociálnych sietí Prevádzkovateľa zverejňované fotografie a videozáznamy zamestnancov alebo iných osôb na základe ich písomného súhlasu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Na účely zdokladovania realizovaných školení na produkty a služby Prevádzkovateľa, príp. zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, môžu byť počas školení vyhotovované fotografie alebo videozáznam. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo tretej strany, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo tretej strany je zdokumentovanie priebehu realizovaných školení na produkty Prevádzkovateľa, príp. zmluvných partnerov Prevádzkovateľa; zdokumentovanie odbornosti a úplnosti poskytnutých školení. Vytvorená fotodokumentácia alebo videozáznam zo školení slúži výhradne na interné účely Prevádzkovateľa, príp. jeho zmluvných partnerov (dodávateľov produktov alebo služieb), ako preukazný prostriedok vykonania školenia v stanovenom rozsahu a kvalite. Prevádzkovateľ môže vytvorenú fotodokumentáciu alebo videozáznam zo školení využiť na svoju propagačnú a marketingovú činnosť len na základe slobodného súhlasu dotknutej osoby, t. j. školenej osoby, školiacej osoby, príp. inej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Poskytnutý súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Neposkytnutie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na poskytovanie služieb Prevádzkovateľa. Súhlas je poskytnutý na obdobie 3 rokov.

Aká je doba uchovávania osobných údajov?

Osobné údaje sú uchovávané počas:

 • trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku;

 • splnenia účelu spracúvania osobných údajov;

 • trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa;

 • doby stanovenej osobitnými predpismi;

 • v prípade poskytnutia súhlasu do doby na ktorú bol súhlas poskytnutý, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou osobou;

 • v prípade záznamu z bezpečnostného kamerového systému je záznam uchovávaný po dobu 15 dní, pokiaľ nie je záznam využívaný na uplatňovanie právom chránených záujmov Prevádzkovateľa alebo na účely trestného alebo obdobného konania;

 • obdobia plnenia zmluvy, plynutia záručnej doby, doby na uplatnenie právnych nárokov, doby trvania účelu spracúvania osobných údajov a doby stanovenej osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;

 • osobné údaje spracúvané na účely organizácie súťaže alebo pretekov sú uchovávané po dobu trvania súťaže a dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.

Kto je príjemcom osobných údajov?

V spoločnosti BIKE PEAK, s.r.o. môžu osobné údaje spracúvať iba poverení zamestnanci, ktorí boli riadne poučení o ochrane osobných údajov a dodržiavajú všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré spoločnosť ako Prevádzkovateľ, prijala na ochranu týchto údajov.

Príjemcami osobných údajov môžu byť naši obchodní a reklamní partneri, sponzori súťaží a pretekov, zmluvní partneri v oblasti dodania tovaru (prepravné a kuriérske spoločnosti), spoločnosti vyhotovujúce alebo spracúvajúce fotografie alebo audiovizuálny záznam, v prípade kamerového systému má k záznamom prístup správca bezpečnostného kamerového systému. Všetky externé spoločnosti, ktoré majú prístup k osobným údajom poskytovaných našou spoločnosťou sa zaviazali dodržiavaním ochrany osobných údajov a záväzkom mlčanlivosti v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie údajov mimo EÚ a analytika

Naša spoločnosť neprenáša osobné údaje mimo územia EÚ, t. j. do tretích krajín a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na e-mailovej adrese gdpr@bikepeak.sk alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo ak si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Všeobecné podmienky súťaží na stránkach sociálnych sietí spoločnosti

I. Úvod

Všeobecné podmienky súťaží upravujú a stanovujú všeobecné pravidlá súťaží organizovaných na webových stránkach alebo stránkach sociálnych sietí (Facebook, Instagram) spravovaných spoločnosťou BIKE PEAK,s. r. o., pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Tieto všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

II. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaží je spoločnosť BIKE PEAK, s.r.o. so sídlom Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 31627633 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3645/R (ďalej len organizátor).

III. Účastníci Súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, pokiaľ v osobitných podmienkach neboli určené osobitné kritériá účasti (napr. minimálna veková hranica 18 rokov), ktorá splní tieto podmienky súťaže, prípadne osobitné podmienky/pravidlá konkrétnej súťaže (ďalej len súťažiaci" alebo účastník súťaže").

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaže, prípadne spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže a ich rodinní príslušníci.

Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa bodu 2, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto podmienok súťaže.

Prihlásením sa do konkrétnej súťaže súťažiaci súhlasí s týmito podmienkami súťaží, ako aj prípadnými osobitnými podmienkami/pravidlami konkrétnej súťaže, ak budú zverejnené a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Osobitné podmienky/pravidlá konkrétnej súťaže predstavujú dodatok k týmto všeobecným podmienkam súťaží. V prípade rozporu ustanovení osobitných podmienok/pravidiel konkrétnej súťaže vo vzťahu k týmto všeobecným podmienkam súťaží, sa súťaž riadi ustanoveniami osobitných súťažných podmienok/pravidiel konkrétnej súťaže a vo vzťahu k ostatným ustanoveniam sa konkrétna súťaž riadi týmito všeobecnými podmienkami súťaží.

Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci iba pod jedným účtom na sieti Facebook alebo Instagram. Podozrivé alebo falošné účty môžu byť zo súťaže vyradené, rovnako ako aj názvy účtov obsahujúce vulgárne, urážlivé, neetické alebo nevhodné výrazy.

IV. Pravidlá Súťaže

Súťaž bude prebiehať v období uvedenom vo vyhlásení príslušnej súťaže.

Do súťaže bude zaradený každý, kto splní nasledovné podmienky účasti v súťaži:

 • podľa typu a obsahu súťaže splní predmet súťaže, napr. zodpovie všetky otázky súťaže, zašle požadovanú fotografiu, a pod.;

 • prihlási sa do súťaže zadaním svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy na stránke súťaže, prípadne sa prihlási do súťaže svojim kontom na sociálnych sieťach.

Účastník súťaže je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže len pravdivé osobné údaje. Organizátor súťaže má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a voči organizátorovi súťaže zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých údajov.

Priebeh konkrétnej súťaže a presná špecifikácia výhry sú zverejnené vždy v texte konkrétnej súťaže na internetovej stránke organizátora alebo na spravovaných účtoch na sociálnych sieťach, na ktorých je konkrétna súťaž realizovaná a propagovaná, prípadne aj na iných internetových stránkach prevádzkovaných/spravovaných organizátorom. Vyhodnotenie súťaží, prípadne žrebovanie, prebehne najneskôr do jedného mesiaca po ukončení súťaží, pokiaľ nie je uvedené inak v osobitných pravidlách súťaže.

Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý riadne a najúspešnejšie splnil všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytol údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto všeobecných podmienok, a bol zároveň za výhercu podľa pravidiel súťaže vyhlásený.

V prípadoch ak predmetom súťaže je umiestnenie (nahratie) fotografie, zvukovej nahrávky, videonahrávky, slovného textu alebo iného autorského diela (ďalej len dielo) na webové stránky alebo stránky sociálnych sietí spravovaných organizátorom, účastník súťaže potvrdzuje a vyhlasuje, že:

 • dielo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v súlade s najvyššími etickými normami;

 • dielo neznižuje dôstojnosť žiadnych osôb a ich vážnosť v spoločnosti a neobsahuje prvky nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie a odkazy na iných súťažiteľov;

 • dielo nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov a taktiež nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;

 • je autorom diela, na diele neviaznu žiadne právne vady, žiadne práva tretích osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti účastníka v súťaži a ktoré by boli na prekážku vzniku práva na použitie organizátorom;

 • dielo bolo zadovážené so súhlasom prípadných fyzických osôb v diele zobrazených, pričom tieto osoby zároveň vyslovili súhlas so zverejnením diela na účtoch sociálnych sietí spravovaných organizátorom, pričom účastník nesie zodpovednosť za obsah diela aj za jeho zverejnenie;

 • sa zúčastňuje súťaže na základe slobodnej vôle, bez nátlaku a jeho účasť je dobrovoľná.

Účastník ako autor diela na základe účasti v súťaži poskytuje organizátorovi oprávnenie na použitie diela, a to na obdobie 3 rokov a bez územného obmedzenia. Organizátor nie je povinný oprávnenie na použitie diela využiť. Na poskytnutie oprávnenia na použitie diela nemá vplyv prípadné rozhodnutie účastníka, že súťaž nedokončí.

Organizátor má právo jednostranne rozhodnúť o odstránení diela, ktoré bude vložené na webové stránky alebo stránky sociálnych sietí spravovaných organizátorom a bude v rozpore s pravidlami súťaže alebo v rozpore s vyhláseniami účastníka, a to bez náhrady.

Účastník berie na vedomie, že konkrétne dielo môže byť odstránené na podnet tretej osoby prevádzkovateľom sociálnej siete (napr. Facebook alebo Instagram), najmä pre porušovanie pravidiel danej sociálnej siete.

V prípade vylúčenia účastníka (napr. z dôvodu odmietnutia diela pre nesúlad s týmito pravidlami a podmienkami alebo pravidlami Facebooku alebo Instagramu) nemá takýto účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

Ak je súťaž realizovaná formou umiestnenia (nahratia) diela na účet sociálnej siete spravovaného organizátorom, súťažiaci poskytnutím (nahratím) takéhoto diela na účet sociálnej siete organizátora, kde sa uskutočňuje súťaž, vyjadruje súhlas s uverejnením tohto diela v prospech organizátora. V prípade, ak predmet súťaže obsahuje osobné údaje, napr. fotografiu účastníka súťaže, poskytnutím (nahratím) takéhoto diela na sociálnu sieť kde prebieha vyhlásená súťaž, udeľuje súťažiaci slobodný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR, resp. zákona o ochrane osobných údajov.

Organizátor súťaže môže podľa bodu 4 tohto článku, zverejniť dodané dielo a identifikáciu súťažiaceho (meno a priezvisko) na svojich webových stránkach, prípadne na svojich účtoch sociálnych sietí, a to za účelom výroby, realizácie a propagácie súťaže a zverejnenia výsledkov súťaže. Súhlas s použitím diela vyššie uvedeným spôsobom je bezodplatný a nie je územne obmedzený.

V. Výhry a spôsob odovzdávania výhier

Výhru v súťažiach si môže po dohode vyzdvihnúť výherca osobne v prevádzke organizátora súťaže (BIKE PEAK, s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany) alebo bude výhra zaslaná doručovateľskou spoločnosťou, prípadne poštou na výhercom poskytnutú adresu.

Výherca je povinný vyzdvihnúť si výhru najneskôr do jedného mesiaca odo dňa vyhlásenia výhry. Ak tak neurobí, stráca na výhru nárok a výhra prepadá.

V prípade, ak sa výhercovi nepodarí doručiť výhru na ním uvedenú poštovú adresu alebo odovzdať mu výhru vopred dohodnutým spôsobom do jedného mesiaca od dátumu zverejnenia výsledkov súťaže, zaniká nárok výhercu na túto výhru.

V prípade výhry bude výherca/výhercovia kontaktovaní organizátorom súťaže na výhercom uvedenú emailovú adresu, prípadne telefónny kontakt v lehote maximálne 7 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Ak sa organizátorovi nepodarí výhercu konkrétnej súťaže zastihnúť do 7 dní od prvého pokusu, výhra prechádza na súťažiaceho na druhom, respektíve treťom a prípadne ďalšom mieste. Mená výhercov súťaže budú zverejnené na komunikačných kanáloch prostredníctvom ktorých súťaž prebieha, napr. na stránkach sociálnych sietí, prípadne internetových stránkach organizátora.

Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie organizátora súťaže svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby organizátorom sa tento súťažiaci stáva výhercom súťaže.

V prípade, že výherca/výhercovia neposkytnú organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

Ak výherca/výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto všeobecných podmienok alebo osobitných pravidiel konkrétnej súťaže, ďalším výhercom sa po splnení všetkých stanovených podmienok a pravidiel stáva osoba vyžrebovaná zo súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto všeobecných podmienok alebo osobitných pravidiel konkrétnej súťaže.

Organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie či omeškanie súťažných výhier zasielaných prostredníctvom pošty, či iným spôsobom výhercovi.

Prevzatím ceny preberá výherca plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli použitím výhry vzniknúť. Organizátor súťaží v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody spôsobené výhercom alebo tretím osobám vecami pochádzajúcimi z výhry alebo za škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím predmetných výhier.

Ak účastník súťaže poruší akúkoľvek časť týchto všeobecných podmienok súťaží alebo osobitných podmienok konkrétnej súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený. Taktiež, ak súťažiaci koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.) alebo inak ovplyvnil riadny priebeh súťaže a výsledky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Na výhru neexistuje právny nárok, nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo iným náhradným plnením podľa požiadavky účastníka súťaže.

Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

VI. Vyhlásenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len nariadenie GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR je spoločnosť BIKE PEAK, s.r.o. so sídlom Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 31627633 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3645/R.

Svojou účasťou v súťaži dáva účastník organizátorovi svoj dobrovoľný výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu najmä meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom:

 • Identifikácie účastníka súťaže;

 • realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Prípadné odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia oznámenia organizátorovi a má za následok vylúčenie účastníka z ďalšej účasti v danej súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím.

Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité na účely propagácie organizátora súťaže vrátane zasielania obchodných oznámení (napr. newsletterov) a organizátor môže bezodplatne použiť slovné prejavy, audio alebo video nahrávky a fotografie účastníka v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od začiatku súťaže.

Osobné údaje spracúvané na účely organizácie súťaží sú uchovávané po dobu trvania súťaže, dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, dobu stanovenú osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, prípadne do odvolania poskytnutého súhlasu dotknutou osobou.

V súvislosti s ochranou osobných údajov majú súťažiaci (dotknuté osoby) nasledovné práva:

 • právo na informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby;

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby;

 • na opravu osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov;

 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;

 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;

 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním;

 • právo na to, aby sa na dotknuté osoby nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo dotknutú osobu podobne významne ovplyvňujú;

 • podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si dotknuté osoby môžu uplatniť prostredníctvom e-mailu: gdpr@bikepeak.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov, organizátor súťaže nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.

Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v podmienkach organizátora súťaže sú uvedené na adrese https://www.bikepeak.sk.

VII. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu podmienok/pravidiel súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

Účasť na súťažiach je dobrovoľná a účastník súťaží svojou účasťou v konkrétnej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami (všeobecnými aj osobitnými).

V prípade, ak súťaž prebieha v prostredí sociálnej siete Facebook, organizátor prehlasuje, že spoločnosť Facebook nemá žiadne záväzky voči súťaži, súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook nemá so súťažou žiaden vzťah.

Organizátor prehlasuje, že nie je zodpovedný za prípadné chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

Organizátor nie je zodpovedný za situácie, kedy môže dôjsť k neoprávnenému zneužitiu jeho účtov na sociálnych sieťach, prípadne webového sídla treťou osobou, alebo budú jeho účty na sociálnych sieťach blokované. V takýchto prípadoch nie je organizátor povinný hradiť akúkoľvek škodu v dôsledku toho vzniknutú.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

VIII. Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu alebo zmenu všeobecných podmienok súťaží a zaväzuje sa v dostatočnom predstihu informovať o takýchto zmenách účastníkov súťaže.

Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 12.04.2021.

Kde si môžete uplatniť vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu: gdpr@bikepeak.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: BIKE PEAK, s.r.o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.