Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti BIKE PEAK, s.r.o.

so sídlom Mierová 854/37, 972 47 Oslany, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vl.č. 3645/R, IČO: 31627633, zastúpená konateľom JUDr. Jozefom Námešným. Číslo účtu: SK0902000000002155550954 - Všeobecná úverová banka a.s.

I. Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa primárne predajom športových komponentov a výrobkov- bicyklov a cyklistických doplnkov a potrieb. Predávajúci uskutočňuje predaj ním ponúkaných výrobkov a tovaru aj prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu www.bikepeak.sk (ďalej len e-shop).

2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-shopu kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka ale aj tovaru, ktorý predávajúci nemá v ponuke e-shopu a a kupujúci žiada jeho zaobstaranie predávajúcim.

3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke e-shopu.

4. Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na e-shope predávajúceho. Kúpou tovaru prostredníctvom e-shopu dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ďalej len zmluva).

5. Predávajúci a Kupujúci uskutočňujúci nákup tovarov v e-shope sú povinní sa pri ich vzájomných zmluvných vzťahoch založených kúpou tovaru prostredníctvom e-shopu riadiť nasledovnými všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej len VZP). Kupujúci súhlasí s týmito VZP potvrdením objednávky tovaru prostredníctvom e-shopu.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho.

2. Kupujúci môže tovar objednať prostredníctvom nákupného košíka na e-shope predávajúceho. Postup vloženia tovaru do košíka a následného záväzného objednania tovaru je prístupný na stránkach e-shopu. Potvrdením a následným odoslaným objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať ním objednaný tovar a za tento tovar uhradiť dohodnutú kúpnu cenu a cenu za doručenie, ak je toto kupujúcim objednané. Dohodnutá kúpna cena je cena, ktorá je uvedená pri jednotlivých tovaroch na stránkach e-shopu. Cena za doručenie je cena, ktorá je uvedená pri jednotlivých možnostiach doručenia objednaného tovaru kupujúcemu.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, bydlisko kupujúceho, telefón a e-mail,

  • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,

  • vybraný spôsob platby,

  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

4. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

6. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť na e-shope predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

III. Platobné podmienky

1. Platiť za tovar a jeho doručenie môže kupujúci na dobierku alebo platobným systémom- platobnou kartou VÚB cez eCard na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.

2. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

IV. Dodacie podmienky a doručovanie

1. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je uvedená pre každý tovar samostatne na stránke e-shopu pri jednotlivom tovare. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky emailom. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

2. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

  • kuriérskou službou,

  • osobný prevzatím na adrese sídla spoločnosti predávajúceho.

3. Miesto odberu stanovuje kupujúci vyplnením pravdivých údajov v objednávke tovaru. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto alebo osobné vyzdvihnutie tovaru kupujúcim v mieste sídla spoločnosti oproti podpisu kupujúceho o prevzatí tovaru.

4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

5. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu poštou /emailom spolu s dodaným tovarom. V odstúpení je kupujúci povinný určiť svoje osobné a kontaktné údaje, aby ho bolo možné presne identifikovať, číslo objednávky, dátum kúpy. Na odstúpenie od zmluvy môže využiť aj tento vzorový formulár. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci nemá právo vrátiť tovar predávajúcemu pokiaľ javí akékoľvek čo i len najmenšie známky používania.

2. Kupujúci musí pri odstúpení od zmluvy vrátiť predávajúcemu dodaný tovar, a to v kompletnom a nepoškodenom stave, spolu s dokladmi dodanými spolu s tovarom a dokladom o kúpe. Vrátenie sa uskutočňuje zaslaním tovaru prostredníctvom pošty alebo kuriéra alebo osobným vrátením tovaru na adrese spoločnosti predávajúceho. Poplatky súvisiace s vrátením dodaného tovaru znáša v plnej výške kupujúci.

3. Po splnení podmienok podľa bodov 1. a 2. tohto článku VZP a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

  • prevziať tovar naspäť,

  • vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 5 dní odo dňa dodania vráteného tovaru kupujúcim celú cenu zaplatenú za tovar, vrátane poplatku za dopravu.

VI. Reklamačné konanie

1. Na tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu u predávajúceho sa vzťahuje všeobecná záručná doba 24 mesiacov. V prípade, že predávajúci poskytuje na jednotlivý tovar dlhšiu záručnú dobu, táto bude uvedená pri jednotlivých tovaroch na stránke e-shopu.

2. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a osobitnými predpismi.

3. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar so všetkými náležitosťami je nutné doručiť do sídla predávajúceho a to na adresu: BIKE PEAK, s.r.o.; Mierová 854/37; 972 47 Oslany.

4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

5. Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

VII. Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shop@bikepeak.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito zmluvnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné zmluvné podmienky, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

IX. Orgán dozoru

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor výkonu dozoru
tel. č. : 032/6400 109
fax. č.: 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk
http://www.soi.sk